REVIZE ELEKTRO

Hynek Čermák revize elektrických zařízení a hromosvodů

Moje služby nejsou vhodné pro toho kdo potřebuje "jen" takzvaný "papír" (revizní zprávu). Revize se snažím dělat poctivě a tak zjistit skutečný stav revidovaného zařízení. Dobře vím, že jakákoliv vykonávaná práce může být v rozdílné kvalitě, u revizí to platí dvojnásob.

Způsob požadované práce revizního technika trefně vystihuje definice prohlídky uvedená v ČSN 33 2000-6: Elektrické instalace nízkého napětí – část 6: Revize, cituji čl. 6. 3. 2: prohlídka – přezkoumání elektrické instalace s využitím všech smyslů a veškerého důvtipu, aby se zjistilo, zda je tato instalace řádně provedena.

Určitě se někteří setkali s nekvalitní revizní zprávou, jež zaručuje bezpečné použití při evidentních nedostatcích, které vytvářejí nebezpečný stav a určité riziko při používání elektrického zařízení. Tento stav je velmi často kritizován, ale nenastane-li mimořádná situace s následkem úrazu elektrickým proudem či požár, není většinou řešen. Věci by snad prospěla i větší informovanost veřejnosti o závěrech soudů po vyhodnocení trestního činu, jehož důvodem byl úraz elektrickým proudem či požár zaviněný závadou na elektrickém zařízení.

Účelem mé zprávy o revizi je podat majiteli či provozovateli elektrického zařízení ucelenou zprávu o stavu elektrického zařízení či ochrany před bleskem. Její obsah, a především výsledek jsou jednoznačně podklady pro vyhodnocení míry rizika, ať už ve smyslu zákoníku práce, občanského zákoníku, trestního zákona či dalších zákonů, včetně jejich doprovodných vyhlášek a nařízení vlády.