REVIZE ELEKTRO

Hynek Čermák revize elektrických zařízení a hromosvodů

U veškerých technických zařízení si přejeme, aby bezporuchově a zejména bezpečně pracovala po celou dobu své životnosti. Většinou to, zejména u složitějších zařízení, u nichž se mění podmínky jejich provozu (zatížení, vnější vlivy), není možné, aniž by byla prováděna jejich údržba. U řady zařízení je každoroční kontrola a údržba (seřízení, dotažení, výměna opotřebovaných součástí, maziv, chladiv atd.) pro každého samozřejmostí. Pro jiná zařízení bychom rádi brali jako samozřejmost, že je není nutno ani udržovat a dokonce ani kontrolovat. Mezi taková zařízení by mnozí rádi zařadili i elektrická zařízení. Nicméně se ukazuje, že v současné době se ani tento předpoklad tak docela nenaplňuje. Proto je i pro elektrická zařízení předepsáno provádět, i když ne vždy přímo průběžnou údržbu, tak alespoň pravidelné kontroly, pravidelné ověřování, kterým se pro elektrická zařízení říká pravidelné revize. Nicméně, co není zcela v souladu s ostatními technickými zařízeními, je pro elektrická zařízení předepsáno provádět i tzv. výchozí revize.

Výchozí revize – proč je provádět
Výchozí revize elektrických zařízení i elektrických instalací se provádí proto, že elektrické zařízení obecně nemusí být vždy jenom jediný výrobek a elektrické instalace téměř nikdy (kromě případů, kdy jsou např. součástí prefabrikovaných buněk), výrobkem nejsou. Elektrické instalace jsou sestaveny z řady výrobků, a přestože ty všechny by měly vyhovovat z hlediska bezpečnosti (viz zákon č. 22/1997 Sb. a související nařízení vlády č. 17/2003 Sb.), kterou zaručují jejich výrobci, nemusí být elektrická instalace z těchto výrobků sestavená zcela bezpečná. Z toho vyplývá, že firmy provádějící elektrickou instalaci zodpovídají obvykle nejen za samotné technické provedení instalací, ale i za její koncepční provedení, což by měl být úkol projektanta. Nicméně revizní technik nemůže provádět veškeré výpočty, které mají být provedeny v rámci projektu, měl by však odhalit zásadní nedostatky (zcela nevhodné předřazení jisticích prvků, nevhodné průřezy vodičů apod.). Jinak je úkolem revize zkontrolovat dobré řemeslné provedení instalace zaručující její bezpečnost.

Pravidelné revize – informace o stavu zařízení
Je třeba připomenout, že účelem revize, ani oprávněním revizního technika není zasahovat do činnosti elektrického zařízení, ale podat provozovateli elektrického zařízení srozumitelnou informaci o stavu jeho elektrického zařízení (instalace) a doporučit mu kroky k odstranění závad a zlepšení stavu především z hlediska bezpečnosti. Z důvodů odlišných podmínek provozu i dalších různých vnějších vlivů, jak bylo výše uvedeno, jsou pro pravidelné revize elektrických instalací stanoveny různé lhůty, kdy se mají provádět.

Odpovědnost za elektrické zařízení – právní předpisy
Jak již bylo řečeno, za stav majetku má odpovědnost v podstatě ten, kdo jej spravuje. K tomu přistupuje odpovědnost zaměstnavatele za své zaměstnance. Proto se musí jednak majitel a potom také zaměstnavatel starat o stav svého majetku a tedy i o stav elektrického zařízení. Protože od něj není možné očekávat, že by byl schopen, jako laik v oblasti elektrotechniky, stav elektrického zařízení posoudit, je k tomu určena osoba, která mu informaci o stavu jeho elektrického zařízení podá. Touto osobou je ve vztahu k elektrickému zařízení podle našeho právního řádu revizní technik.